Algemene voorwaarden Bolwerk Advocaten Enschede

1. Bolwerk Advocaten Enschede is een maatschap naar burgerlijk recht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens de maatschap en op alle rechtsverhoudingen van de maatschap met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle medewerkers van de maatschap, die voor de maatschap werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

4. De opdrachtgever wordt geacht ter zake van de rechtsverhouding met de maatschap woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van de aanvang van de opdracht wordt opgegeven, dan wel op het adres dat het laatste als woon- en/of verblijfadres is opgegeven. Onjuist opgegeven adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever.

5. De maatschap staat in voor een behoorlijke rechtsbijstandverlening. Haar werkzaamheden voert zij uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij is voorts onderworpen aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Een beschrijving van deze klachten- en geschillenregeling wordt op verzoek van de opdrachtgever aan hem toegezonden dan wel ter hand gesteld.

6. De opdrachtgever verplicht zich alle voor de behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de maatschap de rechtsbijstandverlening kan beëindigen waar nodig na verkregen toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand.

7. De maatschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Indien in verband met de aan de maatschap opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal de maatschap waar nodig vooraf overleggen met de opdrachtgever. De maatschap zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers. De maatschap is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. De maatschap heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

9. De advisering door de maatschap ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van de maatschap ontvangt.

10. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens de maatschap of anderszins verband houdend met een aan de maatschap verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van de maatschap komt. Op eerste verzoek worden over de dekking onder de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,00. Bolwerk Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

11. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze de maatschap niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.

12. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap, vrijwaart de opdrachtgever de maatschap en zal de opdrachtgever de maatschap schadeloos stellen ter zake alle vorderingen en aanspraken van derden op de maatschap die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de diensten van de maatschap voor de opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die de maatschap lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering of aanspraak.

13. Bolwerk Advocaten is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen.

Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door de maatschap gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

14. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de maatschap, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever één of meerdere (met de slotdeclaratie verrekenbare) voorschotten betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De maatschap zal haar werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is voldaan.

15. De opdrachtgever stemt (ook in een bestuurlijke voorprocedure) in met overmaking van een  aan hem toegekende proceskostenvergoeding op de aan de maatschap verbonden derdenrekening. Uit het bedrag van deze vergoeding vergoedt de maatschap voor zover mogelijk de werkelijke proceskosten van de opdrachtgever. Een eventueel restant komt toe aan de maatschap.

16. De rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen waarbij de gewone rechter bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Almelo.
 
17. Van bovenstaande bepalingen kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

CONTACT

 

Vestiging Enschede

Lasondersingel 56

7514 BS Enschede

 


                    

Vestiging Haaksbergen
Blankenburgerstraat 26a
7481 EB Haaksbergen

 

T (053) 480 19 29

F (053) 480 19 39
Kamer van Koophandel nummer:
08188813

BTW nummer:
8188.65.143.B.01