Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het samenwerkingsverband tussen Sahebdien B.V. en Teke-Bozkurt B.V. die gezamenlijk optreden onder de naam “Bolwerk Advocaten Enschede”.

Bolwerk Advocaten Enschede: samenwerkingsverband tussen  Sahebdien B.V. en Teke-Bozkurt B.V.

Sahebdien B.V.: de besloten vennootschapsovereenkomst van mr. en Sahebdien ingeschreven  in kamer van koophandel onder nummer: 84220082

Teke-Bozkurt B.V.: de besloten vennootschapsovereenkomst van mr. en Teke-Bozkurt  ingeschreven  in kamer van koophandel onder nummer: 84221186

Het kantoor: Bolwerk Advocaten Enschede en degenen die bij haar werkzaam zijn. 

Opdrachtgever: de contractspartij van Bolwerk Advocaten Enschede. 

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door het kantoor uit te voeren, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk

anders is overeengekomen

2.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan door Sahebdien B.V. en Teke-Bozkurt B.V.. Een

overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht door  Sahebdien B.V. of Teke-Bozkurt B.V.is aanvaard. 

Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Bolwerk Advocaten Enschede slechts worden vertegenwoordigd door de aan het kantoor verbonden advocaten.

3.

De opdrachtgever wordt geacht ter zake van de rechtsverhouding met het kantoor woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van de aanvang van de opdracht wordt opgegeven, dan wel op het adres dat het laatste als woon- en/of verblijfadres is opgegeven. Onjuist opgegeven adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever.

4.

Het kantoor staat in voor een behoorlijke rechtsbijstandverlening. Haar werkzaamheden voert zij uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij is voorts onderworpen aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Een beschrijving van deze klachten- en geschillenregeling wordt op verzoek van de opdrachtgever aan hem toegezonden dan wel ter hand gesteld.

5.

De opdrachtgever verplicht zich alle voor de behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan het kantoor de rechtsbijstandverlening kan beëindigen waar nodig na verkregen toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand.

6.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.

Indien in verband met de aan het kantoor opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal het kantoor waar nodig vooraf overleggen met de opdrachtgever. Het kantoor zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers. Het kantoor is niet

aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Het kantoor heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

8.

De advisering door het kantoor ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van de maatschap ontvangt.

9.

Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens het kantoor of anderszins verband houdend met een aan het kantoor verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van Sahebdien B.V en Teke-Bozkurt B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Sahebdien B.V. en Teke-Bozkurt B.V. komt. 

Op eerste verzoek worden over de dekking onder de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

10.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,00. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

11.

Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze het kantoor niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.

12.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor, vrijwaart de opdrachtgever het kantoor en zal de opdrachtgever het kantoor schadeloos stellen ter zake alle vorderingen en aanspraken van derden op het kantoor die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de diensten van het kantoor voor de opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die het kantoor lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering of aanspraak.

13.

Het kantoor is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen.

Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door Sahebdien B.V. en Teke-Bozkurt B.V. gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

14.

Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Sahebdien B.V. of Teke-Bozkurt B.V., dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever één of meerdere (met de slotdeclaratie verrekenbare) voorschotten betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Sahebdien B.V. en Teke-Bozkurt B.V. zullen haar

werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is voldaan.

15.

De opdrachtgever stemt (ook in een bestuurlijke voorprocedure) in met overmaking van een  aan hem toegekende proceskostenvergoeding op de aan de maatschap Bolwerk Advocaten Enschede of Teke-Bozkurt Advocaat verbonden derdenrekening. Uit het bedrag van deze vergoeding wordt de werkelijke proceskosten van de opdrachtgever zover mogelijk vergoed. Een eventueel restant komt toe aan Sahebdien B.V. of  Teke-Bozkurt B.V.

16.

De rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen waarbij de gewone rechter bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. 

17.

Van bovenstaande bepalingen kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten.